Vol 21, No 6 (2017)

DOI: http://dx.doi.org/10.15561/18189172.2017.06

Table of Contents

Articles

O.V. Ivashchenko, S.S. Iermakov, O.M. Khudolii
PDF
260-265
A.N. Kolumbet, L.Y. Dudorova, N.A. Babina, T.A. Bazulyuk, N.Y. Maximovich
PDF
266-271
G.V. Korobeynikov, L.G. Korobeynikova, L.V. Romanyuk, N.A. Dakal, G.V. Danko
PDF
272-278
Marc Lochbaum, Rebeka Prosoli, Renata Barić
PDF
279-284
N.V. Petrenko, O.P. Petrenko, V.B. Romanova, V.V. Ostapenko
PDF
285-290
T.V. Shepelenko, Zh.L. Kozina, M. Cieslicka, K. Prusik, R. Muszkieta, I.N. Sobko, O.A. Ryepko, T.A. Bazilyuk, S.B. Polishchuk, A.V. Osiptsov, V.M. Kostiukevych
PDF
291-300
J.D. Svystun, V.M. Trach, Kh.E. Shavel, J.M. Kukujuk
PDF
301-307
V.V. Vitomskyi, О.B. Lazarіeva, Ra’ad Abdul Hadi Mohammad Alalwan, M.V. Vitomskа
PDF
308-314

FULL-TEXT: English ed. Print; Russian ed. Print


Лицензия Creative Commons