Shepelenko, T., Kozina, Z., Cieslicka, M., Prusik, K., Muszkieta, R., Sobko, I., Ryepko, O., Bazilyuk, T., Polishchuk, S., Osiptsov, A., & Kostiukevych, V. (2017). Factorial structure of aerobics athletes’ fitness. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 21(6), 291–300. https://doi.org/10.15561/18189172.2017.0606