Shepelenko, T.V., Zh.L. Kozina, M. Cieslicka, K. Prusik, R. Muszkieta, I.N. Sobko, O.A. Ryepko, T.A. Bazilyuk, S.B. Polishchuk, A.V. Osiptsov, and V.M. Kostiukevych. 2017. “Factorial Structure of Aerobics athletes’ Fitness”. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports 21 (6):291-300. https://doi.org/10.15561/18189172.2017.0606.