Shepelenko, T., Z. Kozina, M. Cieslicka, K. Prusik, R. Muszkieta, I. Sobko, O. Ryepko, T. Bazilyuk, S. Polishchuk, A. Osiptsov, and V. Kostiukevych. “Factorial Structure of Aerobics Athletes’ Fitness”. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, Vol. 21, no. 6, Nov. 2017, pp. 291-00, doi:10.15561/18189172.2017.0606.