1.
Shepelenko T, Kozina Z, Cieslicka M, Prusik K, Muszkieta R, Sobko I, Ryepko O, Bazilyuk T, Polishchuk S, Osiptsov A, Kostiukevych V. Factorial structure of aerobics athletes’ fitness. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. 2017;21(6):291-300. https://doi.org/10.15561/18189172.2017.0606