Zaporozhanov, V.A., Jozef Rusiecki Olsztyn University College, Ukraine