Yerzhanova, Y., Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan