Miroshnichenko, V. M., Furman, Y. M., Brezdeniuk, O. Y., Onyshchuk, V. E., Gavrylova, N. V., & Salnykova, S. V. (2020). Correlation of maximum oxygen consumption with component composition of the body, body mass of men with different somatotypes aged 25-35. Pedagogy of Physical Culture and Sports, 24(6), 290–296. https://doi.org/10.15561/26649837.2020.0603