Furman, Y. M., Miroshnichenko, V. M., Bohuslavska, V. Y., Gavrylova, N. V., Brezdeniuk, O. Y., Salnykova, S. V., Holovkina, V. V., Vypasniak, I. P., & Lutskyi, V. Y. (2022). Modeling of functional preparedness of women 25-35 years of different somatotypes. Pedagogy of Physical Culture and Sports, 26(2), 118–125. https://doi.org/10.15561/26649837.2022.0206