Miroshnichenko, Viacheslav M., Yuriy M. Furman, Oleksandra Yu. Brezdeniuk, Victoria E. Onyshchuk, Natalia V. Gavrylova, and Svitlana V. Salnykova. 2020. “Correlation of Maximum Oxygen Consumption With Component Composition of the Body, Body Mass of Men With Different Somatotypes Aged 25-35”. Pedagogy of Physical Culture and Sports 24 (6):290-96. https://doi.org/10.15561/26649837.2020.0603.