Miroshnichenko, Viacheslav M., Yuriy M. Furman, Viktoriia Yu. Bohuslavska, Oleksandra Yu. Brezdeniuk, Svitlana V. Salnykova, Oksana P. Shvets, and Maryna O. Boiko. 2021. “Functional Preparedness of Women of the First Period of Mature Age of Different Somatotypes”. Pedagogy of Physical Culture and Sports 25 (5):296-304. https://doi.org/10.15561/26649837.2021.0504.