Furman, Yuriy M., Viacheslav M. Miroshnichenko, Viktoriia Yu. Bohuslavska, Natalia V. Gavrylova, Olexsandra Yu. Brezdeniuk, Svitlana V. Salnykova, Viktoria V. Holovkina, Igor P. Vypasniak, and Vasyl Y. Lutskyi. 2022. “Modeling of Functional Preparedness of Women 25-35 Years of Different Somatotypes”. Pedagogy of Physical Culture and Sports 26 (2):118-25. https://doi.org/10.15561/26649837.2022.0206.