Furman, Y. M., Miroshnichenko, V. M., Bohuslavska, V. Y., Gavrylova, N. V., Brezdeniuk, O. Y., Salnykova, S. V., Holovkina, V. V., Vypasniak, I. P. and Lutskyi, V. Y. (2022) “Modeling of functional preparedness of women 25-35 years of different somatotypes”, Pedagogy of Physical Culture and Sports, 26(2), pp. 118–125. doi: 10.15561/26649837.2022.0206.