Strelnikowa, Irina Vasil’evna, Vyatka State University, Russian Federation