Skrypchenko, Iryna, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine