Korkmaz, M.F., Istanbul Medeniyet University, Turkey