Abdelhamid, Abdelkader Kharobi, University of Mostaganem, Algeria