Akl, Haitham F.M., Imam Abd Al-Rahman Al- Faisal University, Saudi Arabia