The relationship between life satisfaction and alienation level of disabled athletes (Kayseri Case)

Keywords: disabled individuals, alienation, life satisfaction, athletes, social

Abstract

Background and Study Aim: The aim of this study is to investigate the relationship between life satisfaction and alienation level of disabled athletes living in Kayseri. Material and Methods: The population of the study consists of 421 disabled athletes engaged in sports. The sample consisted of 109 disabled athletes identified by simple random sampling method. The study was performed by scanning method and the data was collected by survey method. Demographic information form consisting of 5 questions, "Life Satisfaction Scale" which was developed by Diener et.al. and translated into Turkish by Köker, of which reliability and validity study had been conducted and the "Alienation Scale" developed by Dean and adopted into Turkish by Kınık were applied. The obtained data were recorded in the SPSS 23 package program. Mann Whitney U test was used for comparison of binary groups and Kruskal Wallis test was used for multiple comparisons. Spearman Correlation test was applied to determine the relationship between life satisfaction and alienation level sub-dimensions. Results: It has been determined that there is a difference between life satisfaction and alienation level sub-dimension scores of disabled athletes according to the gender and marital status, that there is a difference according to life satisfaction level score and ages of 18-23, 24-29 and 18-23 and 30 and above in terms of alienation level and irregularity sub dimensions; and ages of 18-23, 24-29 and 18-23 and 30 and above in terms of social isolation sub dimension and that there is a statistically significant difference between their life satisfaction level score according to education status and alienation level sub dimension. It has been determined that there is a negative and medium sized relation between the level of alienation and life satisfaction, weakness (r = -.491, p =.050) and the irregularity (r = -.619, p =.050) sub-dimension, and that there is a positive relation between life satisfaction and social isolation sub dimension (r=.795, p= .050). Conclusions: A medium level negative relation was determined between the level of life satisfaction and alienation with gender, age, marital status and educational status and between the level of alienation with life satisfaction and weakness and irregularity sub dimensions; and a high positive relation was determined with the social isolation sub dimension.

Downloads

Download data is not yet available.

View Counter: Abstract | 297 | times, Article PDF |

Author Biographies

E. Özkatar Kaya, Erciyes University, Faculty of Sports Sciences
eozkatar@gmail.com; Talas/Kayseri, 38039, Turkey
A. Pekel, Physical and Sport College, Istanbul Gelişim University
apekel@gelisim.edu.tr; Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar/İstanbul, Turkey

References

1. Karataş K. Engellilerin toplumla bütünleşme sorunları [Problems of integration of people with disabilities into society]. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi. 2002; 2 (2): 43-55. (In Turkish)

2. Özgen F. Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin yaşam doyumu düzeylerinin incelenmesi [Examination of life satisfaction levels of physical education and sports college students]. [PhD thesis]. Çanakkale Onsekiz Mart University; 2012. (In Turkish)

3. Özdevecioğlu M, Aktaş A. Kariyer bağlılığı meslek bağlılık ve örgütsel bağlılığın yaşam tatmini üzerindeki etkisi iş –aile çatışmasının rolü [The effects of career commitment, occupational commitment and organizational commitment on life satisfaction: the role of work-famly conflict Erciyes University IIBF. Dergisi. 2007; 28:1-19. (In Turkish)

4. Milli Eğitim Bakanlığı. Aile ve Tüketici Hizmetleri, Engelli Bireylerde Toplumsal Uyum [Family and consumer services, social compliance in people with disabilities]. Ankara; 2011. (In Turkish)

5. Kınık Fayda Şehkar F. Öğretmenlerin yabancılaşma algıları [Teachers' perceptions of alienation]. [Master thesis]. Yildiz Technical University; 2010. (In Turkish)

6. Şimşek H, Balay R, Şimşek AS. İlköğretim sınıf öğretmenlerinde mesleki yabancılaşma [Alienation from work of elementary school teachers]. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi. 2012; 2(1):54-55. (In Turkish)

7. Ofluoğlu G. Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu İşletme müessesesinde yabancılaşmanın boyutları üzerinde etkili olan nedenlerin araştırılması [Investigation of effects on the sizes of alienation of Kozlu dimensions Turkish Coal Association Business]. Zonguldak Karaelmas Universty İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Kamu-İş. 2008; 9(4):5-8. (In Turkish)

8. Arıkan Ç. Sosyal model çerçevesinde özürlülüğe yaklaşım [Approach to disability within the framework of social model]. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi. 2002; 2(1):120-125. (In Turkish)

9. Diener ED, Emmons R.A, Larsen R.J, Griffin S. The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment. 1985; 49 (1): 71-75.
https://doi.org/10.1207/s15327752jpa4901_13

10. Köker S. Normal ve sorunlu ergenlerin yaşam doyumu düzeyinin karşılaştırılması [Comparison of life satisfaction level of normal and problematic adolescents]. [master thesis]. Ankara Universty; 1991. (In Turkish)

11. Dean DG. Alienation: its meaning and measurement. American Sociological Review. 1961; (26)5: 753-758.
https://doi.org/10.2307/2090204

12. Özgen F. Ç.O.M.Ü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin yaşam doyumu düzeylerinin incelenmesi. [Examination of the life satisfaction levels of the students of the School of Physical Education and Sports]. [Graduation thesis]. 2012. (In Turkish)

13. Akyıldız H. Bireysel ve toplumsal boyutlarıyla yabancılaşma [Individual and social dimensions of alienation]. Süleyman Demirel Universty İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 1998; 3: 163-176. (In Turkish)

14. Duman S, Baştuğ G, Taşğın Ö, Akandere M. Bedensel engelli sporcularda kendine güven duygusu ile yaşam doyumu düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi [The evalation of the relation between self-confidence and level of life satisfaction of the physically handicapped athletes]. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 2011; 8(1): 1365-1373. (In Turkish)

15. Cheng H, Furnham A. Personality self-esteem and demographic predictions of happiness and depression. personality and individual differences. Page IFC. 2003; 34(6): 921-942.

16. Compton W.C. Meaningfulness as a mediator of subjective wellbeing, Psychological Reports, 2000; 87: 156-160.
https://doi.org/10.2466/PR0.87.5.156-160

17. Şahin G, Akpınar R.B. Ortopedik engelli bireylerin öfke ifade biçimleri, benlik saygıları ve yaşam doyumları [Anger and Anger Expression Styles, Self-Esteem and Life Satisfaction of Individuals with Orthopedic Handicap]. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016;19(3): 196-209. (In Turkish)

18. Purutçuoğlu E, Aksel C. Engelli kadınların beden imajı algısı ile yaşam doyumunun belirlenmesi [The determination of body image and life satisfaction of disabled women]. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2017;10 (50): 428-440. (In Turkish)

19. Barisin A, Benjak T, Vuletic G. Health- related quality of life of women with disabilities in relation to their employment status. Croatian Medical Journal. 2011; 52(4): 550-556.
https://doi.org/10.3325/cmj.2011.52.550

20. AddabboTindara, Sartı Elena, Scıullı Dario. Disability and Life Satisfaction in Italy, Working Paper Series; 2014.

21. Çilesiz E. İş gören yabancılaşma ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: ankara’daki beş yıldızlı oteller üzerine bir uygulama [The relationship between alienation and organizational commitment: an application on five-star hotels in Ankara]. [Master thesis]. Atatürk Universty; 2014. (In Turkish)
Published
2019-02-26
How to Cite
1.
Özkatar Kaya E, Pekel A. The relationship between life satisfaction and alienation level of disabled athletes (Kayseri Case). Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. 2019;23(1):36-2. https://doi.org/10.15561/18189172.2019.0106
Section
Articles