CHARACTERISTICS OF BODY POSTURE IN THE SAGITTAL PLANE AND FITNESS OF FIRST-FORM PUPILS FROM RURAL AREAS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.1015583

Keywords:

EUROFIT, correlations, physical endurance, circulatory system

Abstract

Purpose: to find correlations between characteristics of body posture in the sagittal plane and fitness and endurance of first-form children from rural areas. Material: an analysis of more than 30 sources of scientific and educational literature. Results: the study involved 209 children, including 102 girls and 107 boys. They were children who lived in the country since they were born. To assess particular characteristics of body posture, the children were studied by means of the measuring equipment using the projection Moiré system. Motor skills were estimated using selected EUROFIT physical fitness tests (sitting forward bend, standing broad jump, handgrip, sit-and-reach, bent arm hang and 10 x 5 m shuttle run). The level of physical endurance was evaluated with the Harvard Step Test modified by Montoye. Conclusions: the conducted research reveals statistically significant correlations between the characteristics of body posture in the sagittal plane and selected EUROFIT physical fitness tests and physical endurance of the children involved in the study.

Downloads

Download data is not yet available.

References

<p>Bouchard C., Shephard R.J. Physical activity, fitness, and health: The model and key concepts. In: Bouchard C., Shephard R. J., Stephens T. ed. <i>Physical Activity, Fitness Health.</i> Champaing, Human Kinetics, 1994, p. 77–88.</p>
<p>Bożiłow W., Krakowiak H., Gworys B., Jeka S., Ćabrić M., Kurlej W. Analysis of the variability of selected indicators of somatic development of children and adolescents rural province Kujawsko-<em>Pomorskie</em> [Analiza zmienności wybranych wskaźników rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży wiejskiej województwa Kujawsko-<em>Pomorskie</em>]. In: J. Zagórski, M. Skład, ed. <i>Determinants of the development of children and youth from rural areas</i> Kuyavian-Pomeranian Voivodeship [Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej], Lublin, 2003, 200 p.</p>
<p>Chojnacki K. Interdependence of selected indicators of the construction of posture and physical performance of children from school sports in the Lower Ustrzyki [Współzależności wybranych wskaźników budowy z postawą ciała i wydolnością fizyczną dzieci ze szkoły sportowej w Ustrzykach Dolnych]. <i>Scientific</i> <i>yearbook </i>[Roczniki Naukowe], 1980, vol. 17, pp. 85– 89.</p>
<p>Chrzanowska M., Chojnacki K. Research on the state of the body posture and physical fitness of students [Z badań nad stanem postawy ciała i sprawnością fizyczną studentów]. <i>Physical Culture</i> [Kultura Fizyczna], 1976, vol.2, pp. 61-64.</p>
<p>Cieszkowski S., Lenik J., Lenik P., Szybisty A. Motor development of children with posture at the age of 7-10 years. The comparative analysis [Rozwój motoryczny dzieci z wadami postawy w wieku 7-10 lat. Analiza porównawcza]. <i>Correction and compensation of disturbances in the physical development of children and youth</i> [Korektywa i kompensacja zaburzeń w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży], 2005, vol.3, pp. 24-30.</p>
<p>Dega W., Senger A. <i>Posture defects</i> [Wady postawy], Warsaw, PZWL, 1996, T.1, 200 p.</p>
<p>Drabik J. <i>Pedagogical positive control measures of physical health </i>[Pedagogiczna kontrola pozytywnych mierników zdrowia fizycznego], Gdańsk, AWFiS, 2006, 164 p.</p>
<p>Grabowski H., Szopa J. <i>EUROFIT</i>. Krakow, AWF, 1989, 204 p.</p>
<p>Górniak K. Social determinants of progressive scoliosis in children selected aspects [Społeczne uwarunkowania skolioz niskostopniowych u dzieci wiejskich wybrane aspekty]. In: J. Zagórski, H. Popławska, M. Skład, ed. <i>Determinants of the development of children and youth from rural areas</i>[Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej]. Institute of Agricultural Medicine, Lublin, 2004, pp. 394–400.</p>
<p>Górniak K., Lichota M. Posture and body of children with progressive scoliosis [Postawa i budowa ciała dzieci wiejskich ze skoliozą niskostopniową]. In: J. Saczuk, ed. <i>Determinants of the development of children and youth from rural areas</i> [Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej]. White Podlasie, Faculty of Physical Education, 2006, T.1, pp. 274-281.</p>
<p>Kasperczyk T. Posture and selected morphological and functional in children aged 8-15 years [Postawa ciała a wybrane cechy morfologiczne i funkcjonalne u dzieci w wieku 8-15 lat], Krakow, Academy of Physical Education, 1988, T.32, 240 p.</p>
<p>Lewandowski A., Talar J. Posture defects and physical fitness of school children as an example to the youth Secondary School No. 23 in Bydgoszcz [Wady postawy a sprawność fizyczna dzieci w wieku szkolnym na przykładzie badań młodzieży Gimnazjum nr 23 w Bydgoszczy], <i>Sports Medicine</i>[Medycyna Sportowa], 2005, vol.21(2), pp. 99-110.</p>
<p>Lichota M. <i>The first critical period posturogenesis research posture selected group of children from the White Podlasie </i>[Pierwszy krytyczny okres posturogenezy w badaniach postawy ciała wybranej grupy dzieci z Białej Podlaskiej], Dokt. Diss., Gdańsk, 2003, 200 p.</p>
<p>Łobocki M. <i>Introduction to the methodology of educational research</i> [Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych], Impuls Publ., 2004, 160 p.</p>
<p>Mazur B., Serapata M., Scibich A., Pyda A. Evaluation of physical fitness of school children of the city of Katowice on the basis of trial Harvard degree [Ocena wydolności fizycznej dzieci szkolnych miasta Katowic na podstawie harwardzkiej próby stopnia], <i>Pediatrics Poland </i>[Pediatria Polska], 1975, vol.7, pp. 887-892.</p>
<p>Mleczko E. Biological development of children and young people from the rural environment in Polish studies auxological [Rozwój biologiczny dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego w polskich badaniach auksologicznych]. In: J. Saczuk, ed. <i>Determinants of the development of children and youth from rural areas</i> [Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej]. Academy of Physical Education, Warsaw, Faculty of Physical Education, White Podlasie, 2006, T.1, pp. 39-79.</p>
<p>Napierała M. <i>Child of the Kujawsko - Pomeranian: physical and motor development of children with classes starting</i> [Dziecko z regionu kujawsko – pomorskiego: rozwój fizyczny i motoryczny dzieci z klas początkowych], Bydgoszcz, AB, 2000, 168 p.</p>
<p>Prętkiewicz-Abacjew E. Selected characteristics of body posture in the sagittal plane in boys and girls during puberty [Wybrane cechy postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej u chłopców i dziewcząt w okresie dojrzewania płciowego]. In: J. Nowotny, ed. <i>Dysfunctions of the spine - diagnosis and therapy </i>[Dysfunkcje kręgosłupa – diagnostyka i terapia], Academy of Physical Education Katowice, 1993, 212 p. </p>
<p>Prętkiewicz-Abacjew E. <i>Kinematics of gait and posture of children six years</i> [Kinematyka chodu a postawa ciała dzieci sześcioletnich], AWF, Gdańsk, 2002, 240 p.</p>
<p>Prętkiewicz-Abacjew E. A comparison of body positioning in children with and without genu valgum. <i>Gait and Posture</i>. 2006, vol.24(2), pp. 184-186.</p>
<p>Prętkiewicz-Abacjew E., Resiak M., Wróblewska A. Attitude and physical fitness of children at school [Postawa i sprawność fizyczna dzieci rozpoczynających naukę w szkole]. In: A. Pawłucki, ed. <i>The science about physical culture in the service of modern man</i> [Nauki o kulturze fizycznej w służbie współczesnego człowiek], AWF, Gdańsk, 1996, pp. 165-170.</p>
<p>Prętkiewicz-Abacjew E., Zajt-Kwiatkowska J., Rogo B. Changes in body posture boys and girls in the years 1995 - 2004 [Zmiany w postawie ciała chłopców i dziewcząt w latach 1995 – 2004]. In: J. Drabik, M. Resiak, E., Prętkiewicz-Abacjew, ed. <i>A child of six at Gdansk in Years 1995-2004. Draft antropomotoryczny</i> [Sześcioletnie Dziecko Gdańskie w Latach 1995 - 2004. Szkic antropomotoryczny], AWFiS, Gdańsk, 2007, pp. 39-50.</p>
<p>Przewęda R. <i>The development of somatic and motor</i> [Rozwój somatyczny i motoryczny], Publishing school and pedagogical, Warsaw, 1981, 204 p. </p>
<p>Przewęda R., Dobosz J<i>. Physical condition of Polish youth</i> [Kondycja fizyczna polskiej młodzieży], Academy of Physical Education, Warsaw, 2003, 216 p. </p>
<p>Raczek J. Hypokinesis and its effects as a problem of modern civilization [Hipokinezja i jej skutki jako problem współczesnej cywilizacji]. In: <i>The science of physical culture to the challenges of modern civilization</i> [Nauki o kulturze fizycznej wobec wyzwań współczesnej cywilizacji]. Academy of Physical Education, Katowice, 1995, 168 p.</p>
<p>Resiak M. <i>Selected aspects of the development of physical, mental and motor skills of children from Gdansk on the threshold of primary school</i>[Wybrane aspekty rozwoju somatycznego, motorycznego i psychicznego dzieci gdańskich u progu szkoły podstawowej], Dokt. Diss., AWF, Gdańsk, 1996, 200 p. </p>
<p>Siniarska A., Kozioł R., Szemik M. Biological state of rural populations from different geographic environments in Poland. <i>Studies in Human Ecology</i>, 1989, vol.8, pp. 175-200.</p>
<p>Suder A., Sobiecki J., Kościuk T., Pałosz J. Motor efficiency and posture preschool children [Sprawność motoryczna a postawa ciała dzieci w wieku przedszkolnym]. <i>Medical News</i> [Nowiny Lekarskie], 2002, vol.4-5(71), pp. 230-235.</p>
<p>Śliwa W., Chlebicka E., Chromik K. Environmental differences in the shape of the spinal curves in boys aged 5-15 years [Różnice środowiskowe w kształcie krzywizn kręgosłupa chłopców w wieku 5-15 lat]. In: K. Górniak ed. <i>Correction and compensation of disturbances in the physical development of children and youth</i> [Korektywa i kompensacja zaburzeń w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży], Academy of Physical Education, Warsaw, Faculty of Physical Education, White Podlasie, 2005, T.1, pp. 256-262.</p>
<p>Wolański N. <i>Biological development of man. Basics auxology, gerontology and health promotion</i> [Rozwój biologiczny człowieka. Podstawy auksologii, gerontologii i promocji zdrowia], PWN, Warsaw, 2005, 216 p. </p>
<p>Zeyland–Malawka E. <i>Research of body posture</i> [Badanie postawy ciała], AWF, Gdańsk, 1997, 280 p. </p>

Downloads

Published

2014-07-28

How to Cite

1.
Żukowska H, Szark-Eckardt M, Muszkieta R, Iermakova T. CHARACTERISTICS OF BODY POSTURE IN THE SAGITTAL PLANE AND FITNESS OF FIRST-FORM PUPILS FROM RURAL AREAS. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. 2014;18(7):50-6. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.1015583
Statistics

Abstract views: 191 / PDF downloads: 120

Most read articles by the same author(s)